alert icon
Tyto internetové stránky nepodporují Internet Explorer 8 nebo 9. Použít jiný prohlížeč.
Skrýt hlášení hide icon
Swagelok Česká republika a Slovensko | Central Fluidsystems

Vaše autorizované obchodní a servisní centrum

OBCHODNÍ PODMÍNKY


1.         
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský  zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi společností Central Fluidsystems  s.r.o., IČO: 08637199, se sídlem Chebská 545/13, Křimice, 322 00 Plzeň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl  C, vložka 38478 (dále jen „Prodávající“) a kupujícími – výhradně podnikateli – (dále jen „Kupující“) vznikající v souvislosti s uzavřením kupní  smlouvy (dále jen „Kupní smlouva"), na základě které je Prodávající povinen dodat Kupujícímu Zboží (jak je definováno v článku 2.3) a Kupující  je povinen Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu.

 

1.2 Ustanovení Obchodních podmínek určují část obsahu Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím a jsou nedílnou součástí Kupní  smlouvy. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají  přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

 

1.3 Kupující přistoupením k těmto Obchodním podmínkám prohlašuje, že je v postavení podnikatele, tj. samostatně vykonává na vlastní účet  a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.  Prodávající nemá zájem na uzavírání Kupních smluv se spotřebiteli.

 

1.4 Kupující bere na vědomí a zavazuje se v průběhu objednávání Zboží Obchodní podmínky pro sebe uchovat pro pozdější opakované zobrazení.

 

1.5 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení těchto Obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek Kupujícího či  jakýchkoli jiných obchodních podmínek. Smluvní strany zároveň vylučují aplikaci ustanovení obchodních podmínek Kupujícího či jakýchkoli  jiných obchodních podmínek na vzájemné smluvní vztahy. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany prohlašují, že pokud mezi Smluvními  stranami nedojde ke shodě na přednosti těchto Obchodních podmínek, Kupní smlouva nevznikne.

 

2.         VYMEZENÍ POJMŮ

2.1 Kupující: fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která má v úmyslu uzavřít Kupní smlouvu s Prodávajícím nebo učinila objednávku  (dále jen „Objednávka“) na základě technické specifikace, katalogových listů umístěných na webové stránce https://www.swagelok.com/en či na základě jiných materiálů Prodávajícího.

2.2
Smluvní strany: smluvní strany Kupní smlouvy, tj. Prodávající a Kupující.

2.3 Zboží: standardní a speciální produkty, které jsou uvedené v technické specifikaci, katalogovém listu či jiném materiálu společnosti Swagelok  ke dni uzavření Kupní smlouvy a které jsou předmětem Kupní smlouvy, nabízené prostřednictvím Prodávajícího, coby výhradního distributora  společnosti Swagelok pro Českou republiku, Polsko a Slovensko, zejména fluidní komponenty Swagelok a technická řešení pro fluidní systémy  určené pro oblast výzkumu, energetiky, ropného, plynárenského, petrochemického, farmaceutického, polovodičového průmyslu a průmyslu s  alternativními palivy, popřípadě pro další zde nevyjmenovaná průmyslová odvětví.

3.         OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY; KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  Objednávka; uzavření Kupní smlouvy:

3.1 Dodávky Zboží mezi Prodávajícím a Kupujícím se uskutečňují prostřednictvím Kupních smluv, které jsou uzavírány na základě Objednávky  Kupujícího v souladu s postupem podle tohoto článku 3 Obchodních podmínek. Objednávka je považována za závaznou, pokud je vyhotovena  v písemné podobě, je podepsána oprávněnou osobou Kupujícího a zaslána na kontaktní údaje uvedené v článku 11.8 Obchodních podmínek.  Objednávku lze učinit:

(a) osobním doručením;

(b) e-mailem;

(c) faxem;

  (d) telefonicky, přičemž Objednávky uskutečněné telefonicky musí být Kupujícím následně písemně potvrzeny jedním ze způsobů (a) – (c)  výše.

 

3.2 Objednávka musí obsahovat minimálně

(a) identifikaci Prodávajícího a Kupujícího;
     (b) číslo Nabídky Prodávajícího (dále jen „Nabídka“), pokud byla Nabídka, která nepředstavuje návrh na uzavření Kupní smlouvy,  Kupujícímu zaslána Prodávajícím před učiněním Objednávky;

  (c) specifikaci Zboží (číslo položky produktu Prodávajícího);

  (d) množství Zboží;

  (e) platební podmínky (zejména datum splatnosti, sleva, záloha, splátky apod.);

  (f) dodací podmínky (včetně indikativního nezávazného data dodání, způsobu dopravy a dodání Zboží a místa plnění).

  Body (c) – (f) výše nemusí Objednávka obsahovat, pokud jsou již tyto obsaženy v Nabídce Prodávajícího dle bodu (b) výše.

 

3.3 Objednávka představuje návrh na uzavření Kupní smlouvy. Prodávající do pěti (5) pracovních dnů od doručení Objednávky písemně potvrdí

Kupujícímu Objednávku na základě dokumentu Potvrzení Objednávky. Smluvní strany sjednávají, že v případě speciálního Zboží může být doba potvrzení Objednávky ze strany Prodávajícího delší než pět (5) pracovních dnů od doručení Objednávky. V takovém případě Prodávající  Kupujícího do pěti (5) pracovních dnů od doručení Objednávky písemně vyrozumí, že dobu pro potvrzení Objednávky prodlužuje. Kupní  smlouva je mezi Smluvními stranami uzavřena dojitím dokumentu Potvrzení Objednávky Kupujícímu. Pro vyloučení pochybností se za výslovné  Potvrzení Objednávky Prodávajícím nepovažuje automaticky generovaná odpověď odeslaná z e-mailového účtu či IT systému Prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo Objednávku Kupujícího částečně či zcela odmítnout. Pokud Prodávající ve lhůtě uvedené v tomto článku  nepotvrdí Kupujícímu Objednávku, nedojde k uzavření Kupní smlouvy.

 

3.4 Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout Objednávku zejména v případě, kdy:

        (a) nesplňuje minimální náležitosti dle článku 3.2 těchto Obchodních podmínek;

    (b) ji podal Kupující, který v minulosti porušil své povinnosti vyplývající z Kupní Smlouvy a Obchodních podmínek (včetně jejich předchozích verzí);

  (c) realizace Objednávky by byla v rozporu s obchodní politikou Prodávajícího;

  (d) realizace Objednávky by byla v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, dobrými mravy nebo veřejným pořádkem.

 

3.5 Prodávající je vždy oprávněn požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky nebo ověření totožnosti Kupujícího (například písemně,  faxem či telefonicky). Není-li Objednávka, nebo totožnost osoby Kupujícího na výzvu Prodávajícího Kupujícím potvrzena, resp. ověřena,  považuje se Objednávka za neplatnou. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména neúplnosti nebo nesouladu údajů o osobách  Kupujícího oprávněných objednávat Zboží, je Prodávající oprávněn k Objednávce nepřihlížet.

 

3.6 Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti článku 3.2 Obchodních podmínek, je Prodávající oprávněn vrátit Kupujícímu k doplnění a  poskytnout k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na Objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

 

3.7 Závaznou Objednávku lze po předchozí domluvě s Prodávajícím zrušit, celou nebo z části, na základě písemné žádosti Kupujícího. Kupující je  oprávněn požádat Prodávajícího o zrušení Objednávky do 24 hodin od uzavření Kupní smlouvy. O zrušení Objednávky je oprávněn rozhodnout  pouze Prodávající dle vlastního uvážení, zejména s ohledem na stav Objednávky a okolnosti konkrétního případu. Odlišná ujednání mezi  Smluvními stranami tím nejsou dotčena.

 

3.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy.

 

3.9 Pro případ uzavírání Kupní smlouvy a veškerých jejich dodatků Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 a § 1751 odst. 2  Občanského zákoníku, která stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle Smluvních stran.

 

3.10 Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Zboží uvedené v Potvrzení Objednávky a Kupující se zavazuje toto Zboží od  Prodávajícího převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu Zboží uvedenou v Potvrzení Objednávky.

 

Kupní cena a platební podmínky:

 

3.11 Veškerá prezentace Zboží umístěná na webové stránce Prodávajícího je informativního charakteru a nejedná se o Nabídku ze strany  Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije). Prodávající není povinen uzavřít  Kupní smlouvu ohledně takto prezentovaného Zboží.

 

3.12 Webové stránky obsahují seznam Zboží a informace o něm. Ceny Zboží jsou uváděny jako jednotkové (ks, m, stopy) a bez DPH, přičemž jsou  závislé na cenách výrobce a kurzu měny, kdy výchozí měnou je USD. Ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu třiceti (30) pracovních dnů od  učinění Nabídky ze strany Prodávajícího. Uvedené ceny nezahrnují ceny a náklady za balení, dopravu nebo dodání Zboží Kupujícímu.Informace  o cenách zboží jsou na vyžádání dostupné u Prodávajícího nebo po registraci Kupujícího na webové stránce Prodávajícího.

 

3.13 Kupující bere na vědomí, že Objednávky do 8.000 Kč jsou zatíženy tzv. manipulačním poplatkem za zpracování. Není-li dohodnuto jinak,  rozumí se manipulačním poplatkem částka ve výši 300 Kč + DPH.

 

3.14 Cenu Zboží a náklady spojené s balením a dodáním Zboží dle Kupní smlouvy je Kupující povinen uhradit do čtrnácti (14) dnů od data vystavení  faktury Prodávajícím, není-li splatnost Smluvními stranami sjednána jinak v Kupní smlouvě. Prodávající vystaví Kupujícímu fakturu po dodání  Zboží (toto se neuplatní v případě zálohové faktury vystavené dle tohoto článku 3.14). Pokud se jedná o první Objednávku nového Kupujícího,  je Kupující povinen uhradit zálohu ve výši sto procent (100 %) celkové kupní ceny Zboží na základě zálohové faktury přiložené Prodávajícím  k Potvrzení Objednávky, není-li Smluvními stranami dohodnuto jinak. Kupní smlouva v takovém případě vznikne až po včasném zaplacení  zálohy Kupujícím.

 

3.15 Faktury lze zasílat v písemné podobě poštou nebo e-mailem (ve formátu PDF) kontaktní osobě Kupujícího dle Kupní smlouvy. Kupující souhlasí  s vystavením Faktury v elektronické podobě. Připadne-li termín splatnosti na den, který není pracovním dnem, posouvá se termín splatnosti na  nejbližší následující pracovní den. Ke splnění dluhu Kupujícího dojde připsáním částky z účtu Kupujícího na účet Prodávajícího. Do doby  připsání platby bankou na účet Prodávajícího bude pohledávka považována za neuhrazenou. V případě vrácení kupní ceny při oprávněném  vrácení Zboží či v případě zahraničních plateb nese Kupující veškeré kurzové rozdíly. V případě plateb ze zahraničí je Kupující povinen použít  poplatkovou instrukci SHA.

 

3.16 V případě prodlení se zaplacením kupní ceny je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z celkové dlužné částky  za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu újmy v plném rozsahu. Prodávající má dále právo na úhradu  souvisejících nákladů spojených s vymáháním pohledávky za Kupujícím.

 

3.17 Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Zboží ve smluvené výši.

 

4.         PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1 V případě, že je způsob dopravy Zboží sjednán na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady  spojené s tímto způsobem dopravy.

 

4.2 Místo převzetí Zboží je místo sjednané Smluvními stranami v individuální Kupní smlouvě. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat  Zboží na místo určené Kupujícím v Kupní smlouvě, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání. Podrobnosti přepravy a dodání Zboží se mohou řídit příslušnými doložkami INCOTERMS® 2020, pokud na ně Smluvní strany odkážou v individuální Kupní smlouvě. V takovém případě  mají doložky INCOTERMS® 2020 přednost před ustanoveními tohoto článku, pokud se liší.

 

4.3 V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Kupní smlouvě,  je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

4.4 Dodací lhůta se řídí podmínkami sjednanými v Kupní smlouvě. Prodávající si vyhrazuje právo změnit dodací lhůtu v případě neočekávaných  změn u výrobce objednaného Zboží. V takovémto případě je Prodávající povinen o těchto skutečnostech bezodkladně informovat Kupujícího.  Smluvní strany sjednávají, že tato změna v dodací lhůtě se nepovažuje za nesplnění povinnosti Prodávajícího z Kupní smlouvy.

 

4.5 Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a případné porušení neprodleně oznámit přepravci  a Prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce  převzít.

 

4.6 Dodáním zboží podle těchto Obchodních podmínek se rozumí okamžik převzetí Zboží Kupujícím v souladu s Kupní smlouvou. Bezdůvodné  odmítnutí Zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat Zboží ze strany Prodávajícího ani za odstoupení od Kupní smlouvy ze  strany Kupujícího. Kupující je povinen Zboží převzít a potvrdit dodání Zboží podpisem přijímací osoby Kupujícího na dodacím listu. Podpis  dodacího listu může nahradit podpis příslušného dokumentu přepravní společnosti, která v konkrétním případě doručuje Zboží Kupujícímu.  Podpisem dodacího listu Kupující potvrzuje, že Zboží splňuje veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace Zboží z důvodu porušení  obalu zásilky již není možná.

 

4.7 Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na dodání), nikoli však dříve, než Zboží  převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží, nebo okamžikem,  kdy měl Kupující povinnost Zboží převzít, ale v rozporu s Kupní smlouvou tak neučinil (tj. zpravidla, když je Zboží pro něj připraveno k převzetí).

 

4.8 Další práva a povinnosti Smluvních stran při přepravě Zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím  vydány.

 

5.         ZÁRUKY; PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

5.1 Prodávající dodá Kupujícímu Zboží v jakosti, odpovídající účelu, k němuž se dodávané Zboží zpravidla používá, podle zákona č. 22/1997 Sb., ve  znění pozdějších předpisů. Prodávající prohlašuje, že prodávané výrobky splňují obecné požadavky na bezpečnost ze zákona č. 102/2001 Sb.,  ve znění pozdějších předpisů.

 

5.2 Jedinou poskytovanou zárukou ve vztahu ke Zboží dle těchto Obchodních podmínek je doživotní záruka výrobce na materiálové a výrobní  vady (dále jen „Vady“). Podmínky doživotní záruky výrobce na materiál se řídí dokumentem „The Swagelok Limited Lifetime Warranty“,  vydaným výrobcem Swagelok, který je dostupný na webové stránce Prodávajícího.  Prodávající, resp. výrobce Swagelok, si vyhrazuje právo každý reklamovaný výrobek odborně otestovat a zároveň určit, zda se jedná o  materiálovou či výrobní Vadu.

5.3 Záruka dle těchto Obchodních podmínek se nevztahuje na

 1. Vady, které byly způsobeny neodborným zásahem, nesprávnou manipulací nebo obsluhou, která je v rozporu s právními předpisy, normami nebo provozními předpisy stanovenými pro předmětné Zboží nebo dokumentací vztahující se ke Zboží;
 2. Vady způsobené vyšší mocí;
 3. Vady způsobené přirozeným opotřebením (viz. životnost Zboží deklarovaná výrobcem), a na věci, které mají charakter spotřebního materiálu (např. pojistky, žárovky, apod.).

5.4 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá Vady. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Zboží v ujednaném množství,  jakosti a provedení. Zboží se považuje za vadné, pokud Prodávající dodá jiné Zboží než podle Kupní smlouvy nebo nedodá množství  objednané podle Kupní smlouvy a / nebo pokud Zboží nemá ujednanou jakost nebo provedení nebo není způsobilé pro použití k ujednanému  účelu.


5.5
Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu Vady Zboží písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů poté, co se  o nich dozvěděl nebo poté, co je Kupující mohl při výkonu dostatečné péče zjistit. Kupující je povinen umožnit Prodávajícímu, resp. výrobci,  reklamované Vady odborně ověřit a otestovat.

5.6 Aby bylo oznámení Kupujícího o Vadách Zboží Prodávajícímu považováno za řádně učiněné, musí být učiněno písemně nebo e-mailem u  provozovny Prodávajícího, v níž je přijetí oznámení (reklamace) možné s ohledem na sortiment prodávaného Zboží a musí obsahovat alespoň:

 1. identifikaci Kupní smlouvy;
 2. druh a množství Zboží;
 3. číslo dodacího listu ke Zboží;
 4. důvody oznámení Vady;
 5. identifikaci práva z vadného plnění dle článku 5.9 těchto Obchodních podmínek.

5.7 Pokud Kupující nedodrží postup pro oznámení Vad podle článků 5.5-5.6 těchto Obchodních podmínek, nemá Prodávající jakékoli povinnosti ve  vztahu k Vadě a neodpovídá za škody nebo ztráty, které Kupujícímu v souvislosti s Vadou vzniknou.

5.8 Pro vyloučení pochybností nese riziko ztráty nebo poškození Zboží během dopravy Smluvní strana dle příslušné doložky INCOTERMS® 2020  uvedené v Kupní smlouvě; v případě absence takové doložky se použijí ustanovení článku 4 Obchodních podmínek. Pokud riziko ztráty nebo  poškození Zboží nese Kupující, nemůže se Kupující domáhat Vady spočívající v nedodání ujednaného množství. Podle § 2099 odst. 2  Občanského zákoníku se dílčí dodávky Zboží deklarované Prodávajícím nepovažují za Vadu, ale za dílčí prodlení Prodávajícího.

5.9 V případě výskytu Vady má Kupující právo:

 1. na odstranění Vady dodáním nového Zboží bez Vady nebo dodáním chybějícího Zboží;
 2. na odstranění Vady opravou Zboží; nebo
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží.

5.10 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že jediná práva z vadného plnění, která svědčí Kupujícímu, jsou práva výslovně uvedená  v článku 5.9 Obchodních podmínek; právo Kupujícího na odstoupení od Kupní smlouvy v důsledku Vady Smluvní strany výslovně vylučují.

5.11 Kupující při oznámení Vady dle článku 5.5 Prodávajícímu sdělí, jaké právo z vadného plnění si zvolil. Kupující není oprávněn změnit svou volbu  tohoto práva bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, pokud si Kupující vyžádal opravu Vady, která se ukáže jako neopravitelná. Pokud se  Prodávajícímu nepodaří Vadu odstranit v přiměřené lhůtě, nebo pokud Prodávající oznámí Kupujícímu, že Vady neodstraní, může Kupující  namísto odstranění Vad požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží. Pokud si Kupující včas nezvolí právo, které uplatní, náleží mu právo na  odstranění Vady dodávkou nové věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží dle volby Prodávajícího.

5.12 Drobné Vady nemají za následek odklad povinnosti Kupujícího uhradit (zaplatit) kupní cenu Zboží.

5.13 Ustanovení článku 5.2 Obchodních podmínek týkající se doživotní záruky výrobce se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu  Vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na Vadu odpovídající  míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

5.14 Doba vyřízení reklamace je závislá na náročnosti technického ověření Zboží a Vad Prodávajícím nebo výrobcem, reklamace jsou vyřizovány bez  zbytečného odkladu a doba vyřízení zpravidla nepřekročí devadesát (90) dnů. Výrobce a/nebo Prodávající si vyhrazují právo na ověření a  otestování jakéhokoli reklamovaného Zboží.

5.15 V průběhu vyřizování reklamace má Kupující právo na dodání náhradního Zboží stejného druhu, množství a jakosti jako reklamované Zboží.  V případě, že Prodávající, resp. výrobce, vyhodnotí reklamované Zboží jako vadné, je náhradní Zboží dodáno Kupujícímu bezplatně coby  náhrada dle článku 5.9 (a). V opačném případě, tj. pokud reklamované Zboží dle posouzení Prodejce, resp. výrobce, Vady nevykazuje, bude  Kupujícímu náhradní Zboží dodatečně doúčtováno, a to dle platného ceníku Prodávajícího v době, kdy došlo k vyřízení reklamace Zboží.

5.16 Po předchozím písemném souhlasu Prodávajícího lze koupené standardní Zboží vrátit. Kupujícímu však bude účtován poplatek v minimální výši  20 % z ceny vráceného Zboží plus DPH. Zboží označované jako „SPC (Special)“ nelze vrátit za žádných okolností. Zboží lze Prodávajícímu vrátit  pouze nepoužité, nerozbalené a v originálním balení. Zboží však nelze, bez ohledu na jeho stav, přijmout zpět, pokud od jeho dodávky  Kupujícímu uplyne devadesát (90) a více dnů.

5.17 V případě, že vznikne Kupujícímu újma způsobená Vadou Zboží, má Kupující právo na náhradu újmy maximálně do výše kupní ceny Zboží.  Smluvní strany sjednávají, že limitace náhrady újmy dle tohoto článku 5.17 se neuplatní v případě náhrady újmy způsobené člověku na jeho  přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, případně v dalších případech, kde právní předpisy zakazují vyloučení  nebo omezení povinnosti k náhradě újmy.

5.18 Promlčecí lhůta týkající se jakýchkoli relevantních práv dle Kupní smlouvy je stanovena na dobu deseti (10) let.

5.19 Další práva a povinnosti Smluvních stran související s odpovědností Prodávajícího za Vady může upravit reklamační řád Prodávajícího, pokud je  vydán. Odchylná ustanovení v reklamačním řádu mají přednost před ujednáními v těchto Obchodních podmínkách, není-li stanoveno jinak.

6.         OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST

6.1 Smluvní strany budou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění svých povinností vyplývajících z Kupní smlouvy, pokud takové  neplnění bude důsledkem okolností znamenajících vyšší moc. Za případ vyšší moci se považují události, jako jsou zejména přírodní katastrofy a  živelné události jako jsou zemětřesení, požáry, povodně, záplavy, sesuvy půdy, úder blesku vyřazující z provozu elektronická, přenosová a další  zařízení, plošné výpadky dodávek elektrické energie z rozvodných sítí, ekologické havárie velkého rozsahu, občanské nepokoje, teroristické  útoky, revoluce, povstání, politické nebo vojenské převraty, války, občanské války, ozbrojené vzpoury, okupace, invaze, akty nepřátelství ze  zahraničí, mobilizace, zásah cizího státu nebo cizí vlády, epidemie, karanténa či jiná podobná událost, změny právních předpisů nebo  rozhodnutí vlády a orgánů státní správy či územní samosprávy, nebo jakékoliv jiné podobné okolnosti, které Smluvní strany nemohou  předpokládat, kontrolovat nebo ovlivnit, pokud takové okolnosti přímo ovlivní plnění povinností Smluvních stran z Kupní smlouvy.

6.2 Jestliže nastane okolnost vyšší moci, je Smluvní strana povinna bezodkladně o této skutečnosti informovat druhou Smluvní stranu. Nejpozději  však do 48 hodin od okamžiku, kdy se o této události Smluvní strana dozvěděla.  Neprodleně po zániku případu vyšší moci, musí Smluvní  strana, která se vyšší moci dovolala, oznámit písemně druhé smluvní straně přesné datum, kdy případ vyšší moci skončil, jeho vliv na výkon  svých povinností, spolu s příslušnými potvrzeními, osvědčeními a důkazy vydanými oficiálními orgány a organizacemi.

6.3 Jestliže okolnost vyšší moci trvá u jedné Smluvní strany déle než šest (6) týdnů, je druhá Smluvní strana oprávněna od této Kupní smlouvy  odstoupit.

7.         UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

7.1 Nestanoví-li Kupní smlouva jinak, smluvní vztah založený Kupní smlouvou může být před jejím splněním ukončen:

 1. písemnou dohodou Smluvních stran;
 2. písemným odstoupením od Kupní smlouvy, případně částečným odstoupením od části Kupní smlouvy specifikované v odstoupení, Prodávajícím bez udání důvodu kdykoli do doby převzetí Zboží Kupujícím;
 3. písemným odstoupením od Kupní smlouvy Prodávajícím s účinností k datu doručení písemného odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícímu, a to z důvodu podstatného porušení Kupní smlouvy.

7.2 Pro účely odstoupení od Kupní smlouvy se podstatným porušením Kupní smlouvy rozumí zejména:

 1. prodlení Kupujícího se zaplacením Faktury za jakékoliv Zboží delší než sedm (7) dnů;
 2. porušení jakékoli smluvní povinnosti Kupujícího, která nebyla Kupujícím odstraněna ani v dodatečné lhůtě poskytnuté Prodávajícím;
 3. situace, kdy dojde k úpadku Kupujícího, tedy k situaci, kdy (i) soud rozhodne o úpadku Kupujícího; nebo (ii) Kupující podá insolvenční návrh na svou osobu; (iii) insolvenční návrh na Kupujícího bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; (iv) bude jmenován insolvenční správce Kupujícího; nebo (v) bude přijato usnesení o likvidaci Kupujícího, povinné nebo dobrovolné; nebo (vi) nastane jiná obdobná situace.

7.3 V případě jednostranného odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícím bez udání důvodu podle článku 7.1 (b) Obchodních podmínek vrátí  Prodávající Kupujícímu kupní cenu dotčeného Zboží bez zbytečného odkladu bezhotovostním převodem na účet určený Kupujícím. Písemné  odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícím bez udání důvodu nabývá účinnosti dnem jeho doručení Kupujícímu.

7.4 V případě odstoupení od Kupní smlouvy se práva a závazky Smluvních stran vyplývající z Kupní smlouvy od počátku ruší. Odstoupením  dotčené Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy.

7.5 Zánik smluvního vztahu založeného Kupní smlouvou se nijak nedotýká trvání smluvních vztahů založených jinými Kupními smlouvami.  Jednotlivé Kupní smlouvy nepředstavují závislé smlouvy ve smyslu § 1727 Občanského zákoníku. Vznikne-li Prodávajícímu právo na odstoupení  od Kupní smlouvy, může Prodávající podle své volby odstoupit i od všech, či pouze některých Kupních smluv, jejichž identifikaci uvede v  písemném odstoupení.

7.6 Odstoupení od příslušné Kupní smlouvy se nedotýká práva na náhradu jakékoli újmy způsobené Prodávajícímu, včetně újmy nemajetkové.

7.7 Nárok na náhradu škody vzniklé na Zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny Zboží.

7.8 Je-li společně se Zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou,  že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se  Zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8.         OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Prodávající prohlašuje, že osobní údaje subjektů údajů zpracovává v souvislosti s plněním Kupní smlouvy či jiné smlouvy s Kupujícím v souladu  s příslušnými právními předpisy. Další informace o zpracovávání osobních údajů Prodávajícím, včetně informací o době uchování osobních  údajů, jsou k dispozici v zásadách zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici zde.

 

8.2 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje v Objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu  informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.         ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Zbožím, službami nebo závodem Prodávajícího a se zasíláním obchodních sdělení na  elektronickou adresu Kupujícího. Pokud si Kupující nepřeje získávat takové informace či obchodní sdělení Prodávajícího, odvolání souhlasu se  zasíláním obchodních sdělení (newsletterů) může Kupující provést prostřednictvím e-mailu na adrese: info@centralfluid.cz.

 

10.         ROZHODNÉ PRÁVO; ŘEŠENÍ SPORŮ

10.1 Smluvní strany sjednávají, že v otázkách neupravených Kupní smlouvou a Obchodními podmínkami se jejich právní vztah řídí právními předpisy  platnými a účinnými v České republice, a to zejména ustanoveními Občanského zákoníku s vyloučením ustanovení kolizních norem  a vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a  to ani před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky.

 

10.2 Pokud Smluvní strany nevyřeší spor vzniklý z Kupní smlouvy vzájemnou dohodoudo třiceti (30) dnů od zahájení jednání mezi Smluvními  stranami, bude takový spor, včetně otázek platnosti, výkladu, vypořádání či ukončení práv vzniklých z Kupní smlouvy a těchto Obchodních  podmínek řešen věcně a místně příslušným českým soudem dle sídla Prodávajícího, pokud zvláštní právní předpis nestanoví příslušnost  výlučnou.

 

11.         ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného nebo neúčinného  ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností  jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek.

 

11.2 Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

 

11.3 Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Prodávající je oprávněn znění těchto Obchodních  podmínek v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit či doplňovat, pokud vyplyne rozumná potřeba jejich změn. V takovém případě je  Prodávající povinen upozornit Kupujícího na datum účinnosti nového znění Obchodních podmínek, které jsou dotčeny změnou a v  dostatečném časovém předstihu přede dnem jejich účinnosti, nejméně však sedmi (7) pracovních dnů a tyto nové Obchodní podmínky, které  jsou dotčeny změnou, Kupujícímu vhodným způsobem oznámit (zejména, nikoliv však výlučně, prostřednictvím e-mailu). Na uzavřené Kupní  smlouvy se vztahují Obchodní podmínky platné a účinné v době uzavření Kupní smlouvy. Nesouhlasí-li Kupující se změnou či doplněním  Obchodních podmínek ze strany Prodávajícího postupem dle tohoto článku 11.3, je oprávněn ukončit Kupní smlouvu doručením nesouhlasu  nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne jejich oznámení Prodávajícím. Kupní smlouva bude v takovém případě ukončena ke dni nabytí  účinnosti nových Obchodních podmínek dotčených změnou, nebo ke dni doručení nesouhlasu Kupujícího, podle toho, co nastane později.

 

11.4 Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém, polském a anglickém jazyce. V případě rozporu těchto jazykových znění má  české znění přednost

 

11.5 Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek nebo v důsledku užití webových  stránek v rozporu s jejich určením. Kupující nesmí při využívání webových stránek používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo  jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, nesmí  vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové  vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky Prodávajícího a užívat jej nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který  by byl v rozporu s jeho určením či účelem. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky nebo při jejím podání a vyřizování budou  zjišťovány a opravovány na základě e-mailové nebo telefonické komunikace.

 

11.6 Obsah webových stránek Prodávajícího, tzn. všechny materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a související tištěná média (propagační  letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webových stránek a těchto Obchodních podmínek, je chráněn autorským právem  Prodávajícího a mohou být chráněny dalšími právy dalších osob. Obsah nesmí být Kupujícím měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit  žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat  fotografie a texty umístěné na webových stránkách. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem č.  121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být  registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

 

11.7 Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám  (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí Kupní smlouvy a Obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena).  Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

 

11.8 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé Smluvní straně doručena písemně, a to  elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je  doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v Objednávce. Doručovací adresa a telefonický kontakt  Prodávajícího pro účely těchto Obchodních podmínek je následující: Central Fluidsystems s.r.o., Chebská 545/13, 322 00 Plzeň, adresa  elektronické pošty: info@centralfluid.cz, telefon: +420 377 311 150.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 2. 2021

Podepsaný a orazítkovaný dokument obchodních podmínek ke stažení zde

© 2021 Central Fluidsystems s.r.o.