alert icon
Tyto internetové stránky nepodporují Internet Explorer 8 nebo 9. Buď musíte aktualizovat verzi vašeho prohlížeče Internet Explorer nebo použít jiný prohlížeč.
Skrýt hlášení hide icon
Swagelok Česká republika

Vaše autorizované obchodní a servisní centrum

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Prodávající

Central Fluidsystems s.r.o.

se sídlem Chebská 545/13, Křimice, 322 00 Plzeň

IČO: 08637199, DIČ: CZ08637199

zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 38478

webové stránky https://czech.swagelok.com

bankovní spojení: č. ú.: 5003202444/5500 vedený u Raiffeisen Bank Plzeň a.s., č. ú.: 1387708912/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

1.         ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1          Tyto obchodní podmínky (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a výhradně podnikatelem (dále jen „Kupující“) formou objednávek a jejich následného potvrzení a to na základě technické specifikace, katalogových listů umístěných na webové stránce prodávajícího a/nebo jiných katalogových materiálů (dále jen „webová stránka“).

1.2          Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3          Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem. Jakékoliv jiné obchodní podmínky, zejména obchodní podmínky kupujícího, které označí jako součást objednávky, nejsou prodávajícím akceptovány a kupní smlouva tím není uzavřena, resp. objednávka není potvrzena.

1.4          Akceptací těchto obchodních podmínek kupující prohlašuje, že není v postavení spotřebitele.

1.5          Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém, polském a anglickém jazyce. Kupující bere na vědomí a zavazuje se v průběhu objednávání zboží obchodní podmínky pro sebe uchovat pro pozdější opakované zobrazení.

1.6          Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.         VYMEZENÍ POJMŮ

2.1          Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu na základě dohodnutých podmínek koupit zboží (na základě technické specifikace, katalogových listů z webu, či jiných materiálů). Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

2.2          Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podnikatelem je také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak se považuje za podnikatele.

2.3          Zboží nabízené prostřednictvím výhradního distributora firmy Swagelok pro Českou republiku, Polsko a Slovenko je/jsou fluidní komponenty Swagelok a technické řešení pro fluidní systémy určené pro oblast výzkumu, energetiky, ropného, plynárenského, petrochemického, farmaceutického, polovodičového průmyslu a průmyslu s alternativními palivy, popřípadě pro další zde nevyjmenovaná průmyslová odvětví.

3.         OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1          Veškerá prezentace zboží umístěná ve webové stránce Prodávajícího je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije). Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně takto prezentovaného zboží.

3.2          Webové stránky obsahují seznam zboží a informace o něm. Ceny zboží jsou uváděny jako jednotkové (ks, m, stopy) a bez DPH, přičemž jsou závislé na cenách výrobce a kurzu měny, kdy výchozí měnou je USD. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu 30 dnů od učinění nabídky ze strany Prodávajícího. Uvedené ceny nezahrnují ceny a náklady za balení, dopravu nebo dodání zboží Kupujícímu. Informace o cenách zboží jsou na vyžádání dostupné u Prodávajícího.

3.3          Kupující bere na vědomí, že objednávky do 8.000 Kč jsou zatíženy tzv. manipulačním poplatkem za zpracování. Není-li dohodnuto jinak, rozumí se příplatkem částka ve výši 300 Kč + DPH.

3.4          Cenu zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy je Kupující povinen uhradit do 14 dnů od vystavení faktury, není – li stanoveno jinak pro případy jiné dohodnuté splatnosti. To neplatí v případě, že se jedná o první objednávku nového Kupujícího. V takovémto případě je Kupující povinen uhradit zálohu ve výši 100% celkové kupní ceny před doručením objednávky, není-li stanoveno jinak. Do doby připsání platby bankou na účet Prodávajícího bude pohledávka považována za neuhrazenou

3.5          V případě prodlení se zaplacením kupní ceny, bude Kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z celkové dlužné částky. Právo Prodávajícího na náhradu škody tím není dotčeno. Prodávající má dále právo na úhradu souvisejících nákladů spojených s vymáháním pohledávky (především poplatky od inkasních firem).

3.6          Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. V případě vrácení kupní ceny při oprávněném vrácení zboží či v případě chybně zaslané platby ze strany Kupujícího, který není tuzemcem a/nebo je platba vracena na účet Kupujícího, který je tuzemcem, ale účet je veden v zahraničí, nese Kupující veškeré kurzové rozdíly. V případě plateb ze zahraničí je kupující povinen použít poplatkovou instrukci SHA.

3.7          Kupující objednává zboží prostřednictvím písemné objednávky zaslané na adresu elektronické pošty Prodávajícího, faxem, nebo v písemné formě na adresu sídla Prodávajícího. Objednávky uskutečněné telefonicky musí být Kupujícím následně písemně potvrzeny jedním z výše uvedených způsobů. Tato objednávka musí být ze strany Prodávajícího písemně potvrzena. V tomto okamžiku vstupují v platnost a účinnost tyto obchodní podmínky. V případě, že nedojde k potvrzení objednávky tak, jak je shora uvedeno, má se za to, že jsou obchodní podmínky akceptovány okamžikem dodání zboží.

 

3.8         Prodávající je vždy oprávněn požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky nebo ověření totožnosti Kupujícího (například písemně, faxem či telefonicky). Není-li objednávka, nebo totožnost osoby Kupujícího na výzvu Prodávajícího Kupujícím potvrzena, resp. ověřena, považuje se objednávka za neplatnou a kupní smlouva nevznikne. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména neúplnosti nebo nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat zboží, je Prodávající oprávněn k objednávce nepřihlížet. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti, je Prodávající oprávněn odmítnout (resp. k ní nepřihlížet) nebo vrátit k doplnění a poskytnout k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

3.9          Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.10        Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

3.11        Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.12        Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Závaznou objednávku lze po předchozí domluvě s Prodávajícím zrušit. Kupující je oprávněn jednostranně zrušit objednávku ve lhůtě do 24 h od doručení potvrzení objednávky resp. od účinného uzavření kupní smlouvy a to jak pro standardní, tak speciální produkty. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí a uskuteční se ve lhůtě do 24 h, a bude expedována, nemůže Kupující objednávku dodatečně zrušit. Odlišná ujednání mezi stranami tím nejsou dotčena.

4.         PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

4.1          V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.2          Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Pokud není stanoveno jinak, řídí se dodání zboží dodací paritou - doložkou INCONTERMS DAP 2010

4.3          V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady s tímto spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.4          Dodací lhůta se řídí podmínkami sjednanými v objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo změnit dodací lhůtu v případě neočekávaných změn u výrobce objednaného zboží. V takovémto případě je Prodávající povinen o těchto skutečnostech bezodkladně informovat Kupujícího.

4.5          Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

4.6          Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

4.7          Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu Kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná.

4.8          Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil (tj. zpravidla, když je zboží pro něj připraveno k převzetí).

4.9    Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.

5.         ODPOVĚDNOST ZA VADY

5.1       Prodávající dodá zboží v jakosti, odpovídající účelu, k němuž se dodávané zboží zpravidla používá, podle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Prodávající prohlašuje, že prodávané výrobky splňují obecné požadavky na bezpečnost ze zákona č. 102//2001 Sb.

5.2       Prodávající poskytne kupujícímu na dodané zboží záruku v délce trvání 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne dodání zboží kupujícímu, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Převzal-li kupující zboží až po dni, od kterého měl povinnost ho převzít, počíná plynout záruční doba již ode dne, kdy měl tuto povinnost. Vady dodávky je kupující povinen písemně notifikovat prodávajícímu ve lhůtě a postupem podle ObčZ., včetně uplatnění nároku z vad. Drobné a nepodstatné vady nemají za následek odklad povinnosti uhradit (zaplatit) kupní cenu.

 

5.3     Prodávající poskytuje doživotní záruku na veškerý materiál. Prodávající resp. výrobce Swagelok si vyhrazuje právo každý reklamovaný výrobek odborně otestovat. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným zásahem, nesprávnou manipulací nebo obsluhou, která je v rozporu s normami nebo provozními předpisy stanovenými pro předmětná zařízení. Záruka se nevztahuje na vady způsobené vyšší mocí (požáry, záplavy, zemětřesení, živelné pohromy, apod.), za které nenese odpovědnost zhotovitel. Záruka se nevztahuje na vady způsobené přirozeným opotřebením (viz. Životnost dle údajů výrobců), a na věci, které mají charakter spotřebního materiálu, jako jsou např. pojistky, žárovky, apod.) Podmínky doživotní záruky na materiál jsou řízeny dokumentem „The Swagelok Limited Lifetime Warranty“, vydaným výrobcem Swagelok, který je dostupný na webové stránce Prodávajícího.

5.4        Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

5.5        Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

5.6        Ustanovení uvedená v čl. 5.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

5.7      Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

5.8       Lhůta k vyřízení reklamace je závislá na potřebách Prodávajícího v souvislosti s náročností technického ověření zboží. Výrobce a/nebo Prodávající si vyhrazuje právo na ověření a otestování jakéhokoli reklamovaného zboží. V průběhu vyřizování reklamace má Kupující právo na náhradní zboží stejného druhu, množství a jakosti.

5.9       V případě oprávněné reklamace je náhradní zboží uvedené v čl. 5.5 dodáno Kupujícímu zdarma. V opačném případě, tj. při prokázání neoprávněné reklamace, bude Kupujícímu náhradní zboží dodatečně doúčtováno, a to dle platného ceníku Prodávajícího v době, kdy došlo k vyřízení reklamace.

5.10     Po předchozím písemném souhlasu Prodávajícího lze koupené zboží vrátit. Kupujícímu však bude účtován poplatek v minimální výši 20% z ceny vráceného zboží plus DPH. Zboží označované jako „SPC (Speical)“ nelze bezdůvodně vrátit za žádných okolností, kromě případů kdy vedoucí zaměstnanec Prodávajícího, který vrácení tohoto druhu zboží schválil, tento poplatek sníží či promine. Vrátit zboží lze pouze nepoužité, nerozbalené a v originálním balení. Zboží nesmí být, bez ohledu na jeho stav, přijato zpět, pokud od jeho dodávky Kupujícímu uplyne 90 a více dnů, což se týká jak standardních, tak speciálních produktů.

5.11     V případě, že vznikne Kupujícímu škoda způsobená vadou výrobku, má Kupující právo na náhradu škody max. do výše pojistného plnění dle aktuální pojistné smlouvy uzavřené Prodávajícím.

5.12       Promlčecí lhůta týkající se jakýchkoli relevantních práv dle Kupní smlouvy je stanovena na dobu 10 let.

5.13   Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího, pokud je vydán. Odchylná ustanovení v reklamačním řádu mají přednost před ujednáními v těchto obchodních podmínkách, není – li stanoveno jinak.

6.         VYŠŠÍ MOC

6.1          Smluvní strany budou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění svých povinností vyplývajících z kupní smlouvy, pokud takové neplnění bude důsledkem okolností znamenajících vyšší moc. Za případ vyšší moci se považují události, jako jsou požáry, povodně, zemětřesení, občanské nepokoje, války, změny právních předpisů nebo rozhodnutí vlády a orgánů státní správy či územní samosprávy, nebo jakékoliv jiné podobné okolnosti, které smluvní strany nemohou předpokládat, kontrolovat nebo ovlivnit, pokud takové okolnosti přímo ovlivní plnění povinností smluvních stran z kupní smlouvy.

6.2          Jestliže nastane okolnost vyšší moci, je smluvní strana povinna bezodkladně o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu. Nejpozději však do 48 hodin od okamžiku, kdy se o této události smluvní strana dozvěděla.  Neprodleně po zániku případu vyšší moci, musí smluvní strana, která se vyšší moci dovolala, oznámit písemně druhé smluvní straně přesné datum, kdy případ vyšší moci skončil, jeho vliv na výkon svých povinností, spolu s příslušnými potvrzeními, osvědčeními a důkazy vydanými oficiálními orgány a organizacemi.

6.3          Jestliže okolnost vyšší moci trvá u jedné smluvní strany déle než 6 týdnů, je druhá smluvní strana oprávněna od této kupní smlouvy odstoupit.

7.         ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

7.1      Smluvní strana má právo od smlouvy odstoupit, a to pro podstatné porušení smlouvy druhou ze smluvních stran. Kupující má právo od smlouvy odstoupit pro neodstranitelné vady na dodaném zboží.

7.2        Odstoupení od kupní smlouvy musí být odstupující stranou řádně zdůvodněno. V případě neunesení důkazního břemena odstupující stranou platí, že k odstoupení nikdy nedošlo.

7.3     V případě odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy dle čl. 7.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě nemožnosti vrácení zboží či v případě vrácení poškozeného či nadměrně užívaného zboží, je Kupující povinen refundovat Prodávajícímu aktuální cenu za nové zboží stejného druhu, typu a množství či doplatit rozdíl mezi hodnotou poškozeného resp. nadměrně opotřebovaného zboží a hodnotou za nového zboží stejného druhu, typu a množství. 

7.4        V případě odstoupení Kupujícího od smlouvy dle čl. 7.1 obchodních podmínek, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

7.5         Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.6      Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.7      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek („pozornost“), je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8.         DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

8.1          Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.2          Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.3          Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.         OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

9.1          Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2          Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště/sídla firmy, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3          Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4          Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5          Zpracováním osobních údajů kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

9.6          Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7          Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8          V případě, že by se kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

9.9          Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.         ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 

10.1        Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo závodem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

10.2        Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.         ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

11.1        V případech neupravených doložkami dle věty první se vztah řídí českým právním řádem.

11.2    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3       V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí příslušnými právními předpisy České republiky.

11.4       Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání webových stránek používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky Prodávajícího a užívat jej nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky nebo při jejím podání a vyřizování budou zjišťovány a opravovány na základě e-mailové nebo telefonické komunikace.

11.5      Obsah webových stránek Prodávajícího, tzn. všechny materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a související tištěná média (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webových stránek a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Prodávajícího a mohou být chráněny dalšími právy dalších osob. Obsah nesmí být Kupujícím měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webových stránkách. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

11.6     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena).

11.7      Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností jediným rozhodcem a to JUDr. Tomášem Vacíkem, advokátem advokátní kanceláře Varga, Vacík & Partners advokátní kancelář s.r.o., IČ: 01943367 se sídlem Zbrojnická 229/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň. Pro řízení před rozhodcem se přiměřeně užijí pravidla obsažená v z.č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších novelizací.

11.8     Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Central Fluidsystems s.r.o., Chebská 545/13, 322 00 Plzeň, adresa elektronické pošty: info@centralfluid.cz, telefon: +420 377 311 150

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2020

Copyright © 2020 – 2020. Veškerý obsah těchto internetových stránek je chráněn autorským právem a jakákoliv jeho reprodukce či jeho (částečné) kopírování je zakázáno.